Veelgestelde vragen

Wat is een MSW?

Het Maritime Single Window (MSW) is een beveiligde elektronische postbus om de meldingen over zeevervoer van en naar de haven naar de bevoegde instanties door te sturen. Het gaat bijvoorbeeld over de bemanningslijst aan scheepvaartpolitie of het melden van gevaarlijke en verontreinigende stoffen aan de havenkapiteindienst. Vroeger gebeurde dit via papier, fax en/of mail. Nu moet dit via één elektronisch platform gebeuren, op basis van de Europese richtlijn 2010/65/EU.

Waarom is er een MSW?

De ambitie is om de administratieve lasten te verminderen en zo het maritiem transport te bevorderen. De kern van de richtlijn is het ‘reporting once’ principe. Eén elektronische melding bij het MSW vervangt de vroegere aangiftes op papier/ per fax, e-mail. Het MSW verdeelt de informatie naar alle bevoegde autoriteiten.

Hoe is het MSW in België georganiseerd?

Meerdere opties werden onderzocht en voor België is beslist om het MSW te bouwen rond de bestaande havensystemen. Het Central Broker Systeem (CBS )en de Federal Service Bus (FSB) staan in voor de uitwisseling van de gegevens met de bevoegde autoriteiten. In de haveninformatiesystemen zijn er tal van andere functionaliteiten ontwikkeld o.a. alle lokale bestellingen en aanvragen om een schip veilig naar de haven te brengen zoals loods, slepers, bootmannen, exacte ligplaats specificatie, toelatingen werken, algemene diensten zoals kranen, enz.… De gekozen oplossing heeft het voordeel dat de scheepsagent verder in zijn vertrouwde omgeving kan blijven werken. Er is naar gestreefd om de haveninformatiesystemen wat betreft de meldingsformaliteiten zo veel mogelijk te harmoniseren.

Wat betekent het MSW voor de scheepsagent?

De scheepsagent zal een cruciale rol blijven vervullen bij de scheepsreis. De eenmalige en elektronische melding zal de administratieve last van de scheepsagent verminderen.

Welke meldingen moeten op basis van de richtlijn via MSW elektronisch gebeuren?

Volgende formaliteiten moeten elektronisch gemeld worden: Aanmelding voor schepen die havens van de EU-lidstaten binnenlopen en deze  havens verlaten (FAL1: Algemene melding);

 • Port State Control: 72u- vooraanmelding;
 • FAL 5: Bemanningslijst en de bepalingen van de Schengen Border Code;
 • FAL6: Passagierslijst en de bepalingen van de Schengen Border Code;
 • Lijst van verstekelingen naar analogie met FAL6;
 • Reisroute van een cruise schip;
 • Aanmelding van gevaarlijke of verontreinigende stoffen aan boord (FAL 7: Gevaarlijke goederen);
 • Aanmelding van scheepsafval en ladingsresiduen;
 • Verschaffing van veiligheidsinlichtingen. Dit is het ISPS-formulier;
 • Maritieme gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health, MDH)

Alle bestaande verplichtingen,  opgelegd door de autoriteiten en havenkapiteindiensten blijven van toepassing

Legt het MSW extra meldingsformaliteiten op?

Neen, de richtlijn legt geen nieuwe meldingsformaliteiten op, er wordt alleen gesteld dat bestaande meldingen die vroeger ook al moesten gebeuren op basis van bestaande wetgeving nu elektronisch en eenmalig moeten verlopen via het MSW;

Moeten we in de haveninformatiesystemen alleen nog maar die zaken melden die opgelegd zijn voor het MSW?

Neen, de meldingsformaliteiten zoals beschreven in de Reporting Formality Directive (RDF) zijn alleen bedoeld om een lijst te maken van wat de richtlijn oplegt. Bestaande verplichtingen blijven uiteraard van toepassing.

Wat betekent elektronisch melden?

Het gaat om data die éénmalig worden gemeld en vervolgens beschikbaar worden gemaakt voor de verschillende bevoegde autoriteiten. Deze meldingen komen in een gestructureerde database.

Is er voldoende beveiliging?

Alle ICT-systemen zijn technisch beschermd. De meldingen worden alleen doorgestuurd naar de bevoegde instanties. Commercieel gevoelige informatie wordt niet gedeeld met andere rapporterende partijen en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de privacy wetgeving.

Op welke manier komen de meldingen in het MSW terecht?
 • In een eerste fase worden er twee manieren voorzien:
  1. Manueel meldingen registreren in de havensystemen;
  2. Via het opladen van informatie uit gestructureerde bestanden. Binnen het AnNa is er een pilootproject omtrent het opladen via Excel-bestanden.
 • In een volgende fase zullen er mogelijk nog extra mechanismen voorzien worden:
   1. Via een machine naar machine koppeling, dus informatie die doorgestuurd wordt van uit een ander systeem (bvb. van de rederij) in het haveninformatiesysteem.
   2. Informatie die uitgewisseld wordt tussen de havens
   1. Informatie die uitgewisseld wordt met andere lidstaten via SSN);
  1. Informatie die uitgewisseld wordt met andere lidstaten via het MSW2MSW mechanisme.

  Er is nog geen beslissing genomen of we dit in België zullen implementeren;

Betekent éénmalig rapporteren éénmalig per haven of éénmalig per land?

In een eerste versie van het MSW zullen alle meldingen gerapporteerd moeten worden per haven, met uitzondering van de maritieme gezondheidsverklaring. Deze zal slechts éénmaal per land, dus in de eerste aanloophaven, moeten gemeld worden. De agent zal toch de mogelijkheid hebben om in een volgende Belgische haven dit nogmaals te melden.

Is er uitwisseling van informatie tussen de Belgische havens?

Dit is in een eerste versie van het MSW nog niet voorzien.

Is er informatie die naar méér dan één instantie gestuurd wordt?

Ja, bv. de reisroute, de tien laatste havens, die in het kader van ISPS gemeld moeten worden en referentiegegevens zoals het IMO-nummer en de naam van het schip worden naar alle partijen gestuurd.

Is er uitwisseling van informatie tussen EU- lidstaten?

Bepaalde informatie moet gemeld worden aan SafeSeaNet. Via SSN kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke en verontreinigende stoffen die gemeld zijn, door een andere lidstaat opgevraagd worden bij een ongeval.

Moeten alle velden zoals ze nu op de formulieren voorkomen ook allemaal ingevuld worden?

Neen, er is door de overheid samen met de havenbedrijven een document opgesteld dat bindend is voor het Belgische MSW. Hierin staat welke velden verplicht moeten ingevuld worden.

Zullen er in de toekomst nog belangrijke wijzigingen gebeuren aan het MSW?

De wetgeving die onder de Richtlijn ligt zal nog veranderen wat resulteert in wijzigingen aan de meldingsverplichtingen. Als onderdeel van het AnNa-project worden er voorstellen geformuleerd voor verdere ontwikkelingen aan het MSW-concept.

Wat is het verschil tussen het MSW en het NSW?

Douane voert een studie uit naar een ‘National Single Window’ (NSW) Tussen het NSW en het MSW zijn er een aantal verschillen, maar er zijn ook belangrijke gelijkenissen.

 1. Gelijkenissen
   • Beide systemen hebben hetzelfde principe, nl: het delen van informatie tussen instanties;
  • Het zijn twee integratieprojecten, dus: geen compleet nieuw ICT-systeem bouwen, wel bestaande systemen met elkaar koppelen;
 2. Verschillen
   • Het NSW heeft niet alleen betrekking op maritiem transport;
  • In het kader van het MSW wordt er ook informatie uitgewisseld die niet relevant is voor het NSW en omgekeerd.